Dự toán chi phí

Dự toán chi phí

Dự toán chi phí
(*)

Khu vực I: Gồm TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Khu vực II: Gồm các TP trực thuộc trung ương (trừ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã

Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên

Giá xe (bao gồm VAT)

Lệ phí trước bạ

- Mức lệ phí

- Thành tiền

Phí kiểm định

Lệ phí đăng ký

Phí sử dụng đường bộ (1 năm)

Bảo hiểm TNDS (1 năm)

TỔNG CỘNG (VNĐ)

Hotline: 0916229922
icon zalo